Obchodné podmienky

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Obchodné podmienky www.modelingovekurzy.sk platia pre nákup v internetovom obchode www.modelingovekurzy.sk a jeho podstránkach. Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť a upresniť práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa) na strane druhej.

Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.modelingovekurzy.sk je Ing. Klaudia Krivosudská, Ulica Teodora Tekela 6741/20, 917 01 Trnava. IČO: 50543148, DIČ: 1079399123

Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami www.modelingovekurzy.sk zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení a zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami www.modelingovekurzy.sk zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.

2. VYMEDZENIE POJMOV

Spotrebiteľská zmluva – je kúpna zmluva, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane dodávateľ a na druhej strane spotrebiteľ, ktorý nemohol individuálne ovplyvniť obsah dodávateľom vopred pripraveného návrhu na uzatvorenie zmluvy.

Predávajúci (dodávateľ) – osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý spotrebiteľovi ponúka alebo predáva výrobky alebo poskytuje služby a taktiež podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobok.

Spotrebiteľ (kupujúci) – fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre príslušníkov svojej domácnosti a ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom – je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Obchodné podmienky – zmluvné ustanovenia dohodnuté medzi predávajúcim a kupujúcim v tomto dokumente. Kupujúci v momente odoslania svojej objednávky potvrdzuje, že súhlasí s týmito obchodnými podmienkami platnými v čase odoslania svojej objednávky a je nimi viazaný od momentu uzatvorenia kúpnej zmluvy. Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že pred uskutočnením svojej objednávky sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil a s obchodnými podmienkami bez výhrad súhlasí.

3. SPÔSOB UZATVÁRANIA KÚPNEJ ZMLUVY

Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim vo forme e-mailovej správy kupujúceho zaslaného predávajúcemu a/alebo vo forme kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho a/alebo vo forme telefonickej objednávky kupujúceho predávajúcemu (ďalej len „objednávka„).

Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je telefonické alebo e-mailové potvrdenie predávajúcim kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky kupujúcim a po overení dostupnosti a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim označené ako „potvrdenie objednávky“. Automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky.

Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, názov a údaje o kupujúcom, resp. adrese, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, spôsobe prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, prípadne iné údaje.

4. POVINNOSTI PREDÁVAJÚCEHO

Predávajúci sa zaväzuje dodať:

 1. Druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky, okrem zjavných omylov a v prípade výraznej zmeny ceny tovaru.
 2. Tovar, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

Nezodpovedáme za:

 1. Oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou.
 2. Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa.
 3. Za poškodenie zásielky zavinené poštou.
 4. Prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia, prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.

5. POVINNOSTI KUPUJÚCEHO

Kupujúci sa zaväzuje:
1. Objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne oznámiť nám.
2. Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.

6. POPLATKY ZA VZNIKNUTÉ NÁKLADY

Kupujúci súhlasí so zaplatením nasledovných poplatkov v prípade vyexpedovania tovaru kupujúcemu, keď kupujúci tovar neprevezme v definovanom termíne od slovenskej pošty, zásielkovej služby alebo od tretej strany, alebo neuhradí faktúru do dátumu splatnosti (dátúm splatnosti je 14 kalendárnych dní, pokiaľ nie je uvedené inak):

Popltatok vo výške 20,00 € s DPH pri objednávke v hodnote do 99,00 € s DPH
Popltatok vo výške 35,00 € s DPH pri objednávke v hodnote od 99,01 € s DPH do 199,00 € s DPH
Popltatok vo výške 50,00 € s DPH pri objednávke v hodnote od 199,01 € s DPH do 299,00 € s DPH
Popltatok vo výške 75,00 € s DPH pri objednávke v hodnote od 299,01 € s DPH do 499,00 € s DPH
Popltatok vo výške 100,00 € s DPH pri objednávke v hodnote nad 499,00 € s DPH

Zaplatením poplatku za vzniknuté náklady sa kupujúci nezbavuje povinnosti zásielku prebrať. Kupúci zároveň súhlasí s poskytnutím osobných údajom za účelom vymáhania pohľadávky tretej strane. Spoločnosť na vymáhanie pohľadávok si môže účtovať úroky z omeškania a to vo výške 0,5% z dĺžnej sumy za každý deň omeškania.

7. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

V súlade s ustanovením §12 odst. 1 c. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení, má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárných dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu. Odstúpením od zmluvy sú si zmluvné strany povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia. V prípade, ak spotrebiteľ už prevzal objednaný tovar, je povinný ho vrátiť v originálnom nepoškodenom balení a s visačkou.

Upozornenie! Nie je možné odstúpiť od zmluvy a vrátiť tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa. Za takýto tovar sa považuje aj akýkoľvek dres vyhotovený s potlačou podľa osobitných požiadaviek.

 

Príloha k zákonu č. 102/2014 Z. z.

Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy

 

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

Klaudia Krivosudská, Ulica Teodora Tekela 6741/20, 917 01 Trnava

Týmto oznamujem/oznamujeme (*), že odstupujem/odstupujeme (*) od kúpnej zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby (*) :

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Dátum objednania/dátum prijatia (*)

………………………………………………………………………….

Meno spotrebiteľa/spotrebiteľov (*)

……………………………………………………………………………

Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov (*)

……………………………………………………………………………

 

 

Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)

…………………………………….

Dátum

…………………………………….

(*) Nehodiace sa prečiarknite.

 

8. ZODPOVEDNOSŤ ZA CHYBY, ZÁRUKA, REKLAMÁCIA

Predávajúci poskytuje záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov. Záruka začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim neodpovedá kúpnej zmluve, je kupujúci povinný bezodkladne o tom upovedomiť predávajúceho. V prípade ak:

 • sa jedná o chybu odstrániteľnú, má kupujúci právo aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená bez zbytočného odkladu resp. právo na výmenu veci. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený namiesto odstránenia chyby vymeniť vždy chybný tovar za bezchybný, pokiaľ to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti
 • sa jedná o chybu neodstrániteľnú, ktorá bráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na výmenu veci alebo právo od zmluvy odstúpiť
 • sa jedná o chybu neodstrániteľnú, ktorá ale nebráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny
 • sa jedná o chybu odstrániteľnú, ale kupujúci nemôže pre opätovne sa vyskytnutú chybu po oprave alebo pre väčší počet chýb vec riadne užívať, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo od zmluvy odstúpiť

Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci neodpovedá za chyby tovaru, ktoré boli spôsobené v príčinnej súvislosti s jednaním alebo opomenutím kupujúceho. Rovnako nie je predávajúci zodpovedný za poškodenie tovaru spôsobené prepravcom.

Kupujúci je povinný pri uplatnení reklamácie v rámci zákonnej záruky, preukázať uzatvorenie kúpnej zmluvy s predávajúcim dokladom o kúpe. Predávajúci sa zaväzuje oprávnenú a podľa týchto obchodných podmienok uplatnenú reklamáciu vybaviť bezodkladne, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak.

9. PLATOBNÉ PODMIENKY

V internetovom obchode www.modelingovekurzy.sk môže kupujúci uhradiť kúpnu cenu týmto spôsobom:

dobierka – najpoužívanejší spôsob platby. Peniaze za tovar zaplatíte až pri prevzatí tovaru poštovému doručovateľovi, kuriérovi alebo na pošte.

bankový prevod – po prijatí Vašej objednávky Vám mailom zašleme platobné údaje, s uvedeným číslom účtu a variabilným symbolom. Za tovar zaplatíte vopred na náš bankový účet vedený v Tatrabanke a.s. Po prijatí platby odosielame tovar s tým, že Vás informujeme o termíne, kedy bude zásielka odoslaná. V prípade, že objednávka nebude uhradená do 7 dní od jej prijatia, má predávajúci právo objednávku zrušiť.

cardpay –  najpohodlnejší spôsob platby, keď peniaze za tovar uhradíte platobnou kartou. Potvrdenie objednávky je podmienené správnym vyplnením všetkých údajov z debetnej alebo kreditnej karty a správným ukončením celého objednávacieho procesu.

faktúra – po vzájomnej dohode vieme dodať tovar aj na faktúru. Splatnosť faktúry býva štandardne 14 dní.

10. DODACIE PODMIENKY

Dodacia lehota začína plynúť dňom prijatia záväznej objednávky, čo je podmienené tým, že objednávka musí obsahovať všetky potrebné údaje na jej vybavenie. Objednávka je akceptovaná a expedovaná v lehote do 2 pracovných dní ak je tovar na sklade. V prípade, ak sa objednaný tovar nenachádza na sklade, dodacia lehota predstavuje 2 až 4 týždne, ak nie je pri tovare uvedené ináč. Pokiaľ požadovaný tovar nie je k dispozícií alebo sa počas tejto doby vyskytnú nepredvídané problémy, zákazník bude informovaný emailom alebo na telefónnom čísle uvedenom pri objednávke. Internetový obchod www.modelingovekurzy.sk dodáva svoje produkty prostredníctvom:

Slovenská pošta – riadi sa platnými podmienkami Slovenkej pošty – doba dodania zásielky predstavuje približne 2 pracovné dni po dni podania, tovar zasielame vždy 1. triedou. V prípade, že Vás pracovník pošty nezastihne na dodacej adrese, nechá vo vašej schránke oznámenie o uložení zásielky. Úložná doba je 18 dní.

Osobný odber – Osobné vyzdvihnutie tovaru je možné len po predchádzajúcej vzájomnej dohode na tel. č. 0911/257 985 vrámci Trnavy. Osobné vyzdvihnutie je samozrejme zdarma.

11. DODACIE NÁKLADY

V súlade s čl. 10. obchodných podmienok si predávajúci účtuje k cene objednaného tovaru nasledovné ceny za dodanie:

Dodanie: SR

 1. a) dobierka, bankový prevod, cardpay – dodanie Slovenskou poštou
  Poštovné pre každú vybavenú objednávku zaslanú dobierkou je 4,00 €
  Pri objednávkach s cenou tovaru nad 100,00 €, poštovné neúčtujeme.
 2. b) osobný odber — Trnava

Osobné vyzdvihnutie tovaru je možné len po predchádzajúcej vzájomnej dohode na tel. č. 0911/257 985 vrámci Trnavy. Osobné vyzdvihnutie je samozrejme zdarma. V prípade, že objednávka nebude vyzdvihnutá do 7 dní od jej prijatia, má predávajúci právo objednávku zrušiť.

Dodanie: Česká republika

 1. a) cardpay, bankový prevod, paypal – dodanie Slovenskou poštou
  Poštovné do ČR pre každú vybavenú objednávku, ktorá bola uhradená vopred je 7,00 €

Dodanie: Európa

 1. a) cardpay, bankový prevod, paypal – dodanie Slovenskou poštou
  Poštovné do ostatných krajín v Európe pre každú vybavenú objednávku, ktorá bola uhradená vopred je 9,00 €

Dodanie: Svet

 1. a) cardpay, bankový prevod, paypal – dodanie Slovenskou poštou
  Poštovné do ostatných krajín sveta pre každú vybavenú objednávku, ktorá bola uhradená vopred je 12,00 €

Vyhradzujeme si právo zmeniť výšku poštovného pri rozmerovo väčších alebo tažších objednávkach, o čom kupujúceho samozrejme vopred upozrníme.

12. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Kupujúci odoslaním objednávky uzatvára s prevádzkovateľom E-shopu zmluvných vzťah, čo predstavuje právny základ spracúvania osobných údajov. Pri vytvorení objednávky kupujúci môže udeliť súhlas so spracúvaním osobných údajov na účely marketingu – zasielanie newslettera. Vaše osobné údaje budú spracúvané v súlade s ustanoveniami zákona
č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. Bližšie informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov a podmienkach ich spracúvania nájdete v časti „Prehlásenie o ochrane osobných údajov“.

 

Prehlásenie o ochrane osobných údajov

 

Podľa § 15 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov je prevádzkovateľ pripravujúci spracúvanie osobných údajov povinný dotknutej osobe poskytnúť zákonom definovaný objem informácií (tzv. informačná povinnosť) tak, aby bola z pohľadu kupujúcich ako dotknutých osôb zabezpečená zásada transparentnosti spracúvania osobných údajov.

Týmto Vám ako kupujúcim oznamujeme nasledovné informácie:

 1. a) identifikačné údaje prevádzkovateľa: Ing. Klaudia Krivosudská, Ulica Teodora Tekela 6741/20, 917 01 Trnava. IČO: 50543148, DIČ: 1079399123 ; zástupcu prevádzkovateľa nebol vymenovaný,
 2. b) EDITORES, s.r.o. so sídlom Hornopotočná 17, 917 01 Trnava, IČO: 46 484 256 (sprostredkovateľ pre spracovanie účtovných dokladov),
 3. c) účel spracúvania osobných údajov je riadne vybavenie Vašej objednávky vrátane jej doručenia a vystavenia fakturačných dokladov; okrem toho, môžete súhlasiť so spracúvaním Vašich osobných údajov na účely marketingu – zasielania newsletterov,
 4. d) zoznam osobných údajov predstavujú primárne údaje vypĺňané kupujúcim pri realizácii objednávky, a to oslovenie, meno, priezvisko (pri právnickej osobe obchodný názov), adresa, telefonický kontakt a e-mailová adresa; pri spracúvaní osobných údajov na účely marketingové bude prevádzkovateľ v prípade Vášho súhlasu spracúvať len e-mailovú adresu určenú na zasielanie aktualít, newsletterov,
 5. e) doplňujúce informácie, ktoré sú s ohľadom na všetky okolnosti a podmienky spracúvania osobných údajov potrebné pre dotknutú osobu na zaručenie jej práv a právom chránených záujmov: Vaše osobné údaje poskytujete prevádzkovateľovi dobrovoľne, pričom súhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely je získavaný na dva roky od realizácie poslednej objednávky, tretími stranami sú doručovanie/kuriérske spoločnosti – v súčasnosti je treťou stranou Slovenská pošta, osobné údaje prevádzkovateľ nebude sprístupňovať, nebude vykonávať cezhraničný prenos do tretích krajín a osobné údaje rovnako nebudú ani zverejňované.